ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BMRDA)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Navigate Up BMRDA-Home > ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ 

£ÀA.1, D° D¸ÀÌgï gÀ¸ÉÛ,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560052.

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-22263479/22090200.

¥sÁåPïì ¸ÀASÉå: 080-22340981.

E-ªÉÄïï: mc-bmrda@kar.nic.inLast modified at 1/11/2018 3:13 PM by System Account

Content Owned and Maintained by : Bengaluru Metropolitain Region Development Authority(BMRDA)

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.

Top