ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BMRDA)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Navigate Up BMRDA-Home > rti4(1)(a)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-4(1)(a)ಕ್ರ.ಸಂ

ಕಡತದ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಸಾಲು

ಭಾಗ

1

1986-87 ರಿಂದ 2014-15

ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು ಭಾಗ-2

2

2015-16 ರಿಂದ 2016-17

ಭಾಗ-3

​        3 ​                  2017-18 ಭಾಗ-1 , ಭಾಗ-2   ಮತ್ತು   ಭಾಗ-3
​       4 ​                2017-18 ಭಾಗ-1
Last modified at 1/10/2019 4:00 PM by System Account

Content Owned and Maintained by : Bengaluru Metropolitain Region Development Authority(BMRDA)

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.

Top